Crkva svetog Šimuna (Guran)


Crkva Sv. Šimuna nalazi se 350 m zračne linije južno od trobrodne bazilike i ranosrednjovjekovnog naselja. Smještena je na raskrižju tri stare, suhozidima omeđene ceste, od kojih jedna vodi prema naselju.

​​​​​​​Crkva je dvoranska romanička ravnog začelja s tri upisane apside, a prostor svetište bio je odijeljen od prostora za vjernike kontinuiranom oltarnom ogradom. Zidovi su sačuvani do visine 2-3 m. S južne strane crkva je dobila usku prigradnju, a bila je vezana uz jedan privilegirani ukop.

Kasnijom preinakom crkva je pretvorena u trobrodnu. Imala je grobljansku funkciju, a grobovi su pronađeni uz južni bok, iza začelja i uz sjeverni zid. Trapezoidni prostor ispred crkve, funeralne funkcije, bio je ograđen suhozidom. Crkva je imala i dvije ranije faze s obzirom na fragmente keramike i novčića iz 4.st. pronađenih na ovome lokalitetu.