Rimska vila i crkva svete Cecilije (Guran)


​​​​​​​Crkva sv. Cecilije nalazi se nekih 600 m sjeverozapadno od starog naselja Guran. Dvadesetak metara sjeverno od crkve nalazi se veća pravokutna cisterna čiji su zidovi prekriveni ružičastim vapnom, te nešto dalje zidane strukture. Crkva je jednobrodna s ravnim začelnim zidom u koji su upisane dvije polukružne apside.

U južnoj apsidi, in situ je sačuvan postament oltara. I ova je crkva doživjela nekoliko fazi izgradnje, prvu fazu možemo smjestiti u karolinško razdoblje, a bila je u funkciji barem do kraja srednjeg vijeka.

Temelji od većih kamenih blokova sačuvani su u dujini od 4 m a protežu se od jugstočnog ugla crkve prema zapadu. Zapadno od crkve otkrivene su dvije konstrukcije koje prethode izgradnji crkve, od kojih su djelomično ostali još vidljivi zidovi. Izgradnji sakralne građevine prethodi ˝villa rustica˝, na koju je crkva zapravo sjela, a potječe vjerojatno iz 1. st.