Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Grada Vodnjana uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Više o pravu na pristup informacijama možete pronaći na web portalu http://www.pristupinfo.hr/o-povjereniku-za-informiranje/

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Grada Vodnjana putem obrasca Zahtjev za pristup informacijama koji možete pronaći na http://www.pristupinfo.hr/ostvarivanje-prava-na-pristup-informacijama/

Zahtjev se može dostaviti:​​​​​​​

  • poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Vodnjana, Narodni trg 10, 52215 Vodnjan - Dignano
  • telefaksom na broj:  +385 (0)52 511 700
  • elektroničkom poštom na adresu tz-vodnjan-dignano@pu.t-com.hr
  • osobno u Uredu Turističke zajednice Grada Vodnjana

Službenik za informiranje: Morena Smoljan Makragić.
​​​​​​​
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.


​​​​​​​DOKUMENTI: